Datum: Söndag 29/3 2020
Tid: kl. 15:00-17:00
Plats: Dojangen, Gustavsbergs Sporthall, Ekvallen. 

Hej,
Alla medlemmar är härmed kallade till årsmöte för Wermdö Taekwondo Förening söndagen den 29/3 kl. 15:00-17:00. Mötet hålls i vår träningslokal (Dojangen) De som betalat in sin träningsavgift innan den 31/1 har rösträtt på årsmötet. Barn/ungdomar från 12 år och uppåt har egen rösträtt och vårdnadshavare för barn upp till 11 år har rösträtt. Kom ihåg att du har både yttrande- och förslagsrätt även om du inte har rösträtt, så kom på mötet och var med och gör skillnad. Alla medlemmar är varmt välkomna!

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Dessa skickas ut till er alla i ett sammanställt mail, senast 22/3.

Föreslagen dagordning
§1    Fastställande av röstlängd för mötet
§2    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3    Val av protokolljusterare och rösträknare.
§4    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5    Fastställande av föredragningslista.
§6    Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§7    Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§8    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9    Fastställande av medlemsavgifter.
§10  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
§11   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§12   Val av:
a)  föreningens ordförande för en tid av två år (jämna år).
b)  föreningens övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.
c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
d)  en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
§13   Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
§14   Mötets avslutande

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Varmt välkommen!